Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej a pořádání kurzů s osobní účastí, výrobků, online kurzů a e-booků a jiného digitálního obsahu

Milí návštěvníci webových stránek www.kurzykeramiky.cz,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej našich kurzů (online či s osobní účastí), digitálního obsahu a fyzických výrobků. Na webových stránkách www.kurzykeramiky.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybrané vzdělávací akci, službě či výrobku. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na tlačítko pro objednání. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě.

Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej objednávku kurzů (online či s osobní účastí), digitálního obsahu a fyzických výrobků (dále jen „produkty“) přes webové rozhraní. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci kurzů, případné změny či storno podmínky.

Samotný nákup produktů a objednávání kurzů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Poskytování kurzů probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi naší společností jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

OBSAH všeobecných obchodních podmínek

1. Obecná ustanovení
2. Základní údaje o naší společnosti
3. Důležité pojmy a definice
4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
5. Cena produktů a platba
6. Dodací podmínky
7.  Odstoupení od kupní smlouvy
8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
10. Vyloučení odpovědnosti
11. Ochrana osobních údajů
12. Závěrečná ustanovení

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je obchodní společnost Kreativ Studio AZ, s.r.o., se sídlem na adrese Býčkovice 36, 41201  Býčkovice, IČ: 07754051, DIČ: CZ07754051, spisová značka: C 42924, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupené jednatelkou Alenou Bachovou, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.kurzykeramiky.cz

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Název společnosti: Kreativ Studio AZ, s.r.o.
IČ:                              07754051
Sídlo:                          č. p. 36, 412 01 Býčkovice
Zapsaná provozovna: atelier keramiky Litoměřice, Dlouhá 15/178, 41201 Litoměřice
E-mail:                       info@kurzykeramiky.cz
Telefon:                      +420 602 260 012

Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 42924. Naše společnost není plátce DPH.
Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. V dalším textu vystupuje naše společnost už jen jako „prodávající“.

3. DŮLEŽITÉ POJMY A DEFINICE

KUPUJÍCÍ
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní kurzykeramiky.cz nebo subdomény uzavře s naší společností prodávajícím kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

SPOTŘEBITEL
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA
Je to kupní smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
Je to taková kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se prodávající a kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Jako kupující objednáváte kurzy přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.
 2. POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako kupující vyplníte vaše jméno, příjmení, email, (případně firmu, adresu, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ) a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.
  Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.
  Objednáváte-li kurz pro nezletilého, objednávku proveďte na své jméno a do poznámky uveďte, že kurzu se bude účastnit nezletilý vč. jeho jména. Zároveň před potvrzením objednávky budeme vyžadovat potvrzení zákonného zástupce, že souhlasí s účasti nezletilého v daném kurzu.
  O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat automaticky generovaným e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i faktura na produkt.
  Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy je potvrzena objednávka a zároveň také zaplacena plná výše ceny produktu, není-li výslovně uvedeno jinak.
  Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o naší společnosti“ v čl. 2 těchto VOP.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat kurzy přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

5. CENA PRODUKTŮ A PLATBA

 1. CENA KURZŮ: Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. U každého kurzu je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí materiál nezbytný k účasti na kurzu, občerstvení apod.) Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s kurzy nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.
  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“ nebo „Objednat“) je proto již konečnou cenou.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám účast na kurzu umožnit, resp. produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY: Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  • Bezhotovostně bankovním převodem na náš účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): při výběru této možnosti se vám zobrazí QR kód pro rychlou platbu a informace o bankovním účtu. Stejně tak tyto informace obdržíte v automaticky generovaném e-mailu s údaji o objednávce.
  • Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu (prostřednictvím platební brány ComGate). Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.
  • Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.
 5. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na zálohové faktuře, kterou obdržíte automaticky z fakturačního systému.
  Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet nebo v hotovosti složena do pokladny. O přijetí platby vám vystavíme doklad o přijaté platbě a fakturu, kterou u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.
  Kurzy není možné hradit formou splátkového kalendáře.

6. DODACÍ PODMÍNKY

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ KURZŮ, WORKSHOPŮ ČI SEMINÁŘŮ S OSOBNÍ ÚČASTÍ: Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Poskytovatel/prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom klienta vyrozumět. Závazky mezi klientem a poskytovatelem tím nejsou dotčeny. Poskytovatel odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Kurz se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený poskytovatelem. Vyhrazujeme si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat.
 • Po zaplacení celé ceny kurzu vám budou e-mailem zaslány podrobné pokyny ke konání kurzu. Nebudou-li vám tyto pokyny doručeny nejpozději 2 dny před termínem konání kurzu, prosím, zkontrolujte si složky „hromadná pošta“ a „spam“. V případě, že vám tyto pokyny nebyly doručeny do žádné složky e-mailu, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu uvedeného v čl. I VOP co nejdříve, ať můžeme svou chybu napravit. V případě kurzů, u kterých je celé trvání kurzu rozděleno na několik dílčích částí (např. 2 hodiny každý týden po dobu pololetí) budou tyto pokyny zaslány pouze před termínem první části kurzu. (jen příklad, lze jakkoli upravit).
 • Naše povinnost ze smlouvy je splněna umožněním účasti na objednaném kurzu. Pokud se na kurz nedostavíte, toto nemá vliv na splnění povinností ze smlouvy poskytovatelem. V případě, že se jedná o jednorázový kurz a vy se v termín jeho konání nedostavíte, ztrácíte nárok na vrácení peněz či absolvování kurzu v náhradním termínu, pokud o vaší neúčasti nebudeme předem informování a nedomluvíme si další postup.
 • V průběhu konání kurzu jste povinni dodržovat pokyny organizátora.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na kurz je možné na místo klienta vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže klient zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se námi a v případě, že je to vzhledem k obsahu kurzu přípustné a možné.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály a pomůcky pro výrobu keramiky, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých klientů. Není dovoleno je bez našeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Klient je v celém průběhu kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího kurz je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání kurzu.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI: Klienti jsou povinni při účasti na kurzu nenarušovat její průběh. Poskytovatel nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn klienta vyloučit z účasti v případě, že klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah kurzu, ostatní klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení klienta ze vzdělávací akce nemá klient nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by kurz byl zrušen z důvodů na naší straně a vy jako klient jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení kurzu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní kurz dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.
Jako klient jste oprávněni svoji účast na kurzu zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením vzdělávací akce, bude vám vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti jeden týden před zahájením vzdělávací akce činí storno poplatek 20 %, v případě zrušení účasti v termínu kratším než 7 kalendářních dnů před zahájením vzdělávací akce je cena nevratná. Můžete ale za sebe poslat náhradníka (viz výše bod č. 2).
Poplatek za změnu termínu ze závažných důvodů: V případě, že se nemůžete dostavit na objednaný individuální kurz (např. Víkendová hrnčírna pro dva), je možné po dohodě vybrat jiný termín. V takovém případě činí poplatek za změnu termínu 20 % zaplacené ceny kurzovného.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je poskytovatelem toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i smlouva, pokud splňuje podmínku využití volného času klienta i poskytnutí v termínu předem určeném.

2. Protože nám záleží na vaší spokojenosti, poskytujeme vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání kurzu či semináře odstoupit od smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu (a požadovat vrácení peněz), pokud nesplníme vaše očekávání. V takovém případě nás prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte e-mailem nebo písemně na naši adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo v 15denní lhůtě odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím doklad o koupi produktu nebo sdělte datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. (pokud garanci vrácení peněz neposkytujete, smažte a přečíslujte následující odstavce).

3. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, resp. od využití garance vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu kurz. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celého kurzovného ani do 10 dnů (lhůtu si můžete jakkoli upravit) po její splatnosti, smlouva se ruší. V případě, že jsme od vás obdrželi před tím částečnou platbu na kurzovné, vrátíme vám ji do týdne od zrušení smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

5. Jak vy jako klient, tak naše společnost jako poskytovatel jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

6. Je-li vám společně s kurzem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kurzovného, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

8. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 NOZ.

2. Jako poskytovatel vám odpovídáme za to, že vám bude umožněna účast na kurzu dle popisu na webovém rozhraní. Vadou se rozumí situace, kdy průběh kurzu a jeho organizace neodpovídá popisu na webovém rozhraní. Vadu u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. v průběhu kurzu, v jehož rámci jste vadu shledali.

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu vadného kurzu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém anebo probíhajícím kurzu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny. V případě, že neodstoupíte od smlouvy anebo neuplatníte právo na nový kurz bez vad anebo nápravu vady v průběhu kurzu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový nebo probíhající kurz bez vad poskytnout, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste vadu sami způsobili.

5. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad, v průběhu kurzu ihned po zjištění u organizátora či lektora kurzu. O reklamaci nás můžete dodatečně informovat i e-mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

9. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@kurzykeramiky.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Vstupem do online kurzu berete na vědomí, že jakékoli použití informací ze zakoupechých produktů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a společnost Kreativ Studio AZ, s.r.o., ani její lektoři, za ně nenesou žádnou zodpovědnost.
2. Společnost Kreativ Studio AZ, s.r.o. včetně jejích lektorů a zaměstnanců se zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.
3. Veškeré informace v kurzech vychází pouze z vlastních zkušeností lektorů. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná, a proto společnost Kreativ Studio AZ, s.r.o. ani její lektoři či zaměstnanci nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.
4. Společnost Kreativ Studio AZ, s.r.o. ani její lektoři či zaměstnanci nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v kurzech.
5. Účast na kurzech je na vlastní odpovědnost, stejně tak jako využívání získaných znalostí ve vaší další práci. Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných z produktů, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, stav vybavení, používání materiálů apod.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete společnosti Kreativ Studio AZ, s.r.o. .Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
2. Na požádání vám společnost Kreativ Studio AZ, s.r.o. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@kurzykeramiky.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Celkové znění ochrany osobních údajů naleznete zde i s podrobným popisem nakladání s údaji.
3. Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Cookies a ochranu osobních údajů blíže rozvádíme ve speciálním dokumentu “ochrana osobních údajů” tady. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.
4. Možnost odhlášení
Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.
5. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Kreativ Studio AZ, s.r.o., IČ: 07754051, se sídlem Býčkovice 36, 41201 Býčkovice,  zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 42924, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 19. 11. 2022.